Available courses

Физика 

ЭТИЭИА БКО ЭИБУ 9-20

5550200 физика-математикалык билим берүүнүн информатика профили үчүн программалоо курсу

ФМИ багытынын Информатика профилинин 3 -курсунда окутулат

Математиканын башталгыч курсунун теориялык негиздери курсун отуу

Кыргыз тили предмети 1 курстарга 2-семестрде отулот

Англис тили предмети педагогикалык багыттагы жалан 1-курстарга окутулат

Физика предмети 1-курстарга отулот